+36 20 599 9900

Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatjuk Önt, mint a www.eastflow.hu honlap látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét az EastFlow Technology Kft. (a továbbiakban: „Társaság”) adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.  

1. BEVEZETÉS

  Az EastFlow Technology Kft., mint adatkezelő az adatkezelési gyakorlatát a mindenkor hatályos nemzeti jogszabályokhoz, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekhez, uniós jogi aktusokhoz, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényhez és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és a Tanácsi (EU) rendelethez (a továbbiakban: GDPR) igazítja.   Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
 1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

 
 • A Társaság neve: EastFlow Technology
 • A Társaság székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u.
 • A Társaság honlapja: eastflow.hu
 • Adószám: 13152970-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-723908
 • Elektronikus elérhetőség: iroda@eastflow.hu
 • Telefonszám: +36 (20) 599-9905

3. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

 
Az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Ajánlatkérés / Termék megrendelése Az adatkezelés célja szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, teljesítése, kapcsolatfelvétel hozzájárulás –          Cégnév –          Kapcsolattartó neve –          Kapcsolattartó beosztása –          E-mail cím –          Telefonszám Hozzájárulás visszavonásáig
Ügyféladatbázis Az adatkezelés célja szerződés létrehozása, ügyféllel való kapcsolattartás, tájékoztatás szerződés teljesítése, jogos érdek –          Telefon –          E-mail –          Cégvezető neve –          Cégvezető beosztása –          Kapcsolattartó neve –          Kapcsolattartó beosztása Az ügyfélkapcsolat fennállásának ideje + a polgári jogi igények érvényesítésének határideje
 

4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI Az érintett az adatkezelésről

 
 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet
(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).  

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, : 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/
Az érintett kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozataikat (beleértve a hozzájárulás visszavonását, és az esetleges panaszokat is) az iroda@eastflow.hu e-mail címre küldött üzenetben, valamint postai úton az EastFlow Technology Kft. 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. alatti postai címére elküldött levélben közölhetik. A bejelentéseket a beérkezést követően haladéktalanul megvizsgáljuk, és ennek eredményéről a bejelentőt legfeljebb 30 napon belül tájékoztatjuk. A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatban jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Infomációszabadság Hatóság (NAIH) eljárását kezdeményezni. A NAIH elérhetőségei: Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap http://naih.hu Az érintett ezen túlmenően a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ingyenes demó kérése

Próbálja ki a WorkflowGen rendszert INGYENESEN!

Töltse ki az űrlapot és munkatársunk egy munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot, ahol közösen ütemeznek egy időpontot a rendszer kipróbálására.

Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsa látogatóinknak.  További információ